Công ty bảo vệ ở Bình Dương giới thiệu tấm gương nghị lực người thợ máy phi thường. Công biết rằng anh bị liệt nhưng anh vẫn lương lên số phận bảo vệ hạnh phúc gia đình. TẤM GƯƠNG NGHỊ LỰC PHI THƯỜNG CỦA NGƯỜI THỢ MÁY | Công ty bảo vệ ở Bình Dương