Công ty bảo vệ tại thủ dầu một bình dương TÂY SƠN chúng tôi được thành lập từ tháng 02/2005. Tuân theo luật Doanh Nghiệp và theo Nghị Định 52 của thủ tướng chính phủ và thông tư 45 của Bộ Công An. Công ty bảo vệ TÂY SƠN Chuyên cung cấp dịch vụ bảo